biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo je potomstvo sinova Noinih, Šema, Hama i Jafeta, kojima se rodiše sinovi poslije potopa.

2 Sinovi Jafetovi jesu Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek i Tiras,

3 Sinovi Gomerovi jesu Aškenaz, Rifat i Togarma.

4 Sinovi Javanovi jesu Elišah i Taršiš, Kitim i Dodanim.

5 Od ovih razgranaše se narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi u svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim porodicama i narodima.

6 Sinovi Hamovi jesu Kuš, Mizraim, Put i Kanaan.

7 Sinovi Kušovi jesu Seba, Havila, Sabta, Ramah i Sabteka. Sinovi Ramahovi jesu Šeba i Dedan.

8 Kušu se rodi Nimrod; on je bio prvi i silni vladar na zemlji.

9 Bio je silan lovac pred Gospodom; zato se kaže: "Silan lovac pred Gospodom kao Nimrod."

10 Njegovo se je gospodstvo u početka protezalo na Babilon. Erek, Akad i Kalne u zemlji Šinearu.

11 Iz ove zemlje izađe u Asiriju i sazida Ninivu, Rehobot-Ir, Kalah,

12 I Resen između Ninive i Kalaha; to je velik grad.

13 A Mizraimu se rodi Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,

14 Patrusim i Kasluhim, od kojih proizađoše Filisteji i Kaftorimi.

15 Kanaanu se rodi Sidon prvorođenac njegov, i Het.

16 Onda Jebuseji, Amoreji, Girgašeji,

17 Hiveji, Arkeji i Sineji,

18 Arvadeji, Semareji i Hamateji; otada se plemena kanaanska dalje raširiše.

19 Dosezalo je područje kanaansko od Sidona prema Geraru do Gaze i prema Sodomi, Gomori, Adami i Seboimu do Leše.

20 To su potomci Hamovi po svojim porodicama, jezicima, zemljama i plemenima.

21 I Šemu, ocu svih sinova Eberovih, starijemu bratu Jafetovu, rodiše se sinovi.

22 Sinovi Šemovi jesu Elam, Ašur, Arfaksad, Lud i Aram.

23 Sinovi Aramovi jesu Us, Hul, Geter i Maš.

24 Arfaksadu se rodi Salah, a Salahu se rodi Eber.

25 Eberu se rodiše dva sina: jedan se zvao Peleg; jer se u njegovo doba razdijeli čovječanstvo; a brat njegov zvao se Joktan.

26 Joktanu se rodi Almodad, Šelef, Hasarmavet i Jerah,

27 Hadoram, Uzal i Diklah,

28 Obal, Abimael, Šeba,

29 Ofir, Havila i Jobab: svi ovi sinovi su Joktanovi.

30 Prebivališta njihova protezala se od Meše prema Sefaru do gora istočnih.

31 To su potomci Šemovi po svojim porodicama, jezicima, zemljama i plemenima.

32 To su porodice potomaka Noinih po svojim porodicama i plemenima. Od njih se razgranaše narodi po zemlji poslije potopa.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)