Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A ovo su sveštenici i Leviti koji dođoše sa Zorovaveljem sinom Salatilovim i Isusom: Seraja, Jeremije, Jezdra,

Jezd. 2:1, Nem. 10:2

2 Amarija, Maluh, Hatus,

3 Sehanija, Reum, Lerimot,

4 Ido, Gineto, Avija,

Lk. 1:5

5 Mijamin, Madija, Vilga,

6 Semaja, Jojariv, Jedaja,

7 Saluj, Amok, Helkija, Jedaja. To behu glavari između sveštenika i braće svoje za vremena Isusovog.

Agej 1:1, Zah. 3:1

8 A leviti: Isus, Vinuj, Kadmilo, Serevija, Juda i Matanija, koji s braćom svojom biše nad pevanjem.

1 Dn. 16:8, 1 Dn. 16:41, Nem. 11:17

9 A Vakvukija i Unije, braća njihova, behu prema njima u redovima svojim.

10 A Isus rodi Joakima, a Joakim rodi Elijasiva, a Elijasiv rodi Jojadu;

11 A Jojada rodi Jonatana, a Jonatan rodi Jadvu.

12 A za vremena Joakimovog behu sveštenici, glavari domova otačkih: od doma Serajinog Meraja, od Jeremijinog Ananija,

13 Od Jezdrinog Mesulam, od Amarijinog Joanana,

14 Oda Melihujevog Jonatan, od Sevanijinog Josif,

15 Od Harimovog Adana, od Merajotovog Elkaj,

16 Od Idovog Azaharija, od Ginetovog Mesulama,

17 Od Avijinog Zihrije, od Minijaminovog i Moadijinog Filtaj,

18 Od Vilžinog Samuja, od Semajinog Jonatan,

19 Od Jojarivovog Matenaj, od Jedajinog Ozije,

20 Od Salajevog Kalaj, od Amokovog Ever,

21 Od Helkijinog Asavija, od Jedajinog Natanailo.

22 A Leviti, glavari domova otačkih, za vreme Elijasiva, Jojade, Joanana i Jadve biše popisani sa sveštenicima do carovanja Darija, cara persijskog;

23 Sinovi Levijevi, glavari domova otačkih, biše popisani u knjizi dnevnika do vremena Joanana, sina Elijasivovog:

1 Dn. 9:14

24 I glavari levitski behu: Asavija, Erevija i Isus sin Kadmilov i braća njihova prema njima da hvale i slave Boga po zapovesti Davida, čoveka Božjeg, red prema redu;

1 Dn. 23:1, 1 Dn. 25:1, Jezd. 3:11

25 Matanija i Vakvukija, Ovadija, Mesulam, Talmon, Akuv, behu vratari koji čuvahu stražu kod riznica na vratima.

26 Ti behu za vremena Joakima sina Isusa sina Josedekovog i za vremena Nemije kneza, i sveštenika Jezdre književnika.

Jezd. 7:6, Jezd. 7:11, Nem. 8:9

27 A kad se osvećivaše zid jerusalimski, tražiše Levite po svim mestima njihovim da ih dovedu u Jerusalim da se svrši posvećenje s veseljem, hvalom i pesmama uz kimvale, psaltire i gusle.

5 Moj. 20:5, 1 Dn. 25:6, 2 Dn. 5:13, Ps. 30:1, Ps. 81:1, Otk. 5:8

28 I skupiše se sinovi pevački i iz ravnica oko Jerusalima i iz sela netofatskih,

29 I iz Vet-Gilala i iz polja gevskih i azmavetskih, jer pevači behu naselili sela oko Jerusalima.

30 I očistiše se sveštenici i Leviti, i očistiše narod i vrata i zid.

2 Moj. 19:10

31 Iza toga zapovedih knezovima judejskim da izađu na zid, i postavih dva velika zbora pevačka, i jedan od njih iđaše nadesno s gornje strane zida k vratima gnojnim.

Nem. 2:13

32 A za njima iđaše Osija i polovina knezova Judinih,

33 I Azarija, Jezdra i Mesulam

34 Juda i Venijamin i Semaja i Jeremija,

35 I od sinova svešteničkih s trubama Zaharija sin Jonatana, sina Semaje, sina Matanije, sina Zahura, sina Asafovog,

4 Moj. 10:5, Is.N. 6:4, 2 Dn. 5:12

36 I braća njegova Semaja i Azareilo, Milalaj, Gilalaj, Maj, Natanailo i Juda i Ananija sa spravama muzičkim Davida čoveka Božijeg, a Jezdra književnik pred njima;

1 Dn. 23:5, 2 Dn. 8:14, Amos 6:5

37 Potom k vratima kod studenca, koja behu prema njima, iđahu uz basamake grada Davidovog kuda se ide na zid, iznad doma Davidovog pa do vrata vodenih k istoku.

2 Sam. 5:7, Nem. 2:14, Nem. 3:15, Nem. 3:26

38 A drugi zbor pevački iđaše prema onim, i ja za njim, i polovina naroda po zidu iznad kule pećke do širokog zida,

Nem. 3:8, Nem. 3:11

39 I iznad vrata Jefremovih k vratima starim i ka vratima ribljim i ka kuli Ananeilovoj i kuli Meji, pa do vrata ovčijih; i stadoše kod vrata tamničkih.

2 Car. 14:13, Nem. 3:1, Nem. 3:6, Nem. 3:32, Jer. 32:2

40 Potom stadoše oba zbora pevačka u domu Božijem, i ja i polovina glavara sa mnom,

Ps. 42:4

41 I sveštenici Elijakim, Masija, Minijamin, Mihaja, Elioinaj, Zaharija, Ananija s trubama,

42 I Masija i Semaja i Eleazar i Ozije i Joanan i Malhija i Elam i Eser. I pevači pevahu glasno s Jezrajom, načelnikom svojim.

43 I prinesoše velike žrtve taj dan, i veseliše se; jer ih Bog razveseli veseljem velikim; i žene i deca veseliše se, i veselje jerusalimsko čujaše se daleko.

Ps. 9:2, Ps. 92:4

44 I postavljeni biše taj dan ljudi nad kletima u kojima se ostavljahu prinosi, prvine i desetak, da sabiraju u njih s njiva gradskih zakonite delove za sveštenike i za Levite, jer se i Juda radovaše sveštenicima i Levitima što stajahu na poslu,

2 Dn. 31:11, Nem. 13:5

45 I izvršavahu šta im je Bog njihov zapovedio da izvršuju i šta trebaše izvršavati za očišćenje, kao i pevači i vratari po zapovesti Davida i Solomuna, sina njegovog.

1 Dn. 25:1

46 Jer od pre, za vremena Davidovog i Asafovog, biše postavljeni glavari pevački i pesme u hvalu i slavu Bogu.

47 I zato sav Izrailj za vremena Zorovavelja i za vremena Nemijinog davaše delove pevačima i vratarima, svakidašnji obrok, i Levitima što beše njima posvećeno, a Leviti sinovima Aronovim što njima beše posvećeno.

2 Car. 25:30

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I