Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Sinovi Judini behu: Fares, Esron i Harmija i Or i Soval.

1 Moj. 38:29, 4 Moj. 26:20, Ruta 4:18

2 A Reaja sin Sovalov rodi Jata, a Jat rodi Ahumaja i Lada. To su porodice saratske.

3 A ovo su od oca Itama: Jezrael i Jesma i Jedvas, a sestri njihovoj beše ime Aselelfonija.

4 I Fanuilo beše otac Gedoru, i Eser otac Husin. To behu sinovi Ora prvenca Efrate, oca Vitlejemcima.

5 A Ashor otac Tekujanima imaše dve žene, Elu i Naru.

6 I Nara mu rodi Ahuzama i Efera i Temana i Ahastara. To su sinovi Narini.

7 A sinovi Elini: Sered, Jesoar i Etnan.

8 A Kos rodi Anuva i Sovivu i porodice Aharila sina Arumovog.

9 A Javis beše slavniji od svoje braće, i mati mu nade ime Javis govoreći: Rodih ga s bolom.

1 Moj. 3:16, 1 Moj. 34:19, Ps. 112:6

10 I Javis prizva Boga Izrailjevog govoreći: O da bi me blagoslovio i raširio međe moje, i ruka Tvoja da bi bila sa mnom, i da bi me sačuvao oda zla da me ne ucveli! I učini Bog za šta ga moli.

1 Dn. 16:8, Jov 12:4, Jov 22:27, Ps. 21:4, Ps. 66:19, Isa. 12:4, Mt. 7:7

11 A Heluv, brat Sujin rodi Mehira. On bi otac Estonov.

12 A Eston rodi Vet-Rafu i Feseju i Tehinu, oca gradu Našu. To su ljudi Rihavovi.

13 A sinovi Kenezovi behu Gotonilo i Seraja. A sinovi Gotonilovi: Atat.

Is.N. 15:17

14 A Meonotaj rodi Ofru; a Seraja rodi Joava, oca onih što žive u dolini drvodeljskoj, jer behu drvodelje.

Nem. 11:35

15 A sinovi Haleva sina Jefonijinog behu Ir, Ila i Nam. A sin Ilin beše Kenez.

16 A sinovi Jeleleilovi: Zif i Zifa, Tirija i Asareilo.

17 A sinovi Ezrini: Jeter i Mered i Efer i Jalon; a žena Meredova rodi Marijama i Samaja i Jesvu, oca Estemoji.

18 A žena njegova Judija rodi Jereda oca Gedoru, i Evera oca Sohotu, i Jekutila oca Zanoji. A to behu sinovi Vitije, kćeri Faraonove, kojom se oženi Mered.

19 A sinovi žene Odijine, sestre Nama oca Keili behu Garmija i Estemoja Mahaćanin.

20 A sinovi Simonovi: Amion i Rina i Ven-Anan i Tilon. A sinovi Jesejevi: Zohet i Ven-Zohet.

21 A sinovi Sile, sina Judinog: Ir otac Lihu, i Lada otac Marisi, i porodice doma platnarskog, doma Asvejinog.

1 Moj. 38:1

22 I Jokim i Hasivljani, i Joas i Saraf, koji vladahu u moavskoj, i Jasuvi-Lehem. Ali to su stare stvari.

2 Sam. 8:2

23 To behu lončari i življahu u sadovima i zabranima, i behu onde kod cara za njegove poslove.

24 Sinovi Simeunovi: Nemuilo i Jamin, Jariv, Zera, Saul;

25 A njegov sin Salum, a njegov sin Mivsam, a njegov sin Misma.

26 A sinovi Mismini: Amuilo sin mu, i njegov sin Zahur, i njegov sin Simej.

27 A Simej imaše šesnaest sinova i šest kćeri; a braća njegova nemahu mnogo sinova, i sve porodice njihove ne beše tako mnogo kao sinova Judinih.

28 A življahu u Virsaveji i Moladi i Asar-Sualu,

29 I u Vali i u Asemu i u Toladu,

30 I u Vetuilu i u Ormi i u Siklagu,

31 I u Vet-Marhavotu i u Asar-Susimu i u Vet-Vireju i u Saraimu. To behu gradovi njihovi do cara Davida.

32 A sela njihova behu Itam i Ajin, Rimon i Tohen i Asan, pet gradova,

33 I sva sela njihova što behu oko tih gradova do Vala. To behu stanovi njihovi po rodu njihovom.

34 A Mesovav i Jamlih i Josa sin Amasijin,

35 I Joilo i Juj, sin Josivije sina Seraje sina Asilovog,

36 I Elioinaj i Jakova i Jesohaja i Asaja i Adilo i Jesimilo i Venaja,

37 I Zisa, sin Sifija sina Alona sina Jedaje sina Simrija sina Semajinog;

38 Ti imenovani behu knezovi u porodicama svojim, i domovi otaca njihovih umnožiše se veoma.

39 I zato otidoše u Gedor do istočne strane doline da traže pašu stoci svojoj.

40 I nađoše pašu obilatu i dobru i zemlju prostranu i mirnu i rodnu, jer pre onde življahu koji behu od Hama.

1 Moj. 9:22, Ps. 78:51

41 Ti, dakle, zapisani po imenu došavši za Jezekije cara Judinog razbiše šatore njihove i stanovnike koji se nađoše onde, i pobiše ih kao proklete da ne osta nijedan do danas, i naseliše se mesto njih, jer onde beše paše za stoku njihovu.

2 Car. 18:8

42 A između njih, sinova Simeunovih, iziđe na goru Sir pet stotina ljudi, a poglavice im behu Felatija i Nearija i Refaja i Ozilo, sinovi Jesejevi.

43 I pobiše ostatak što behu utekli između Amalika, i naseliše se onde do današnjeg dana.

1 Sam. 15:8, 2 Sam. 8:12

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I